OK OSGB

Eğitimlerimiz

YASAL ZORUNLULUK

22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı "İlkyardım Yönetmeliği"ne göre:

Madde 16: Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır veTehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde her 10personel için 1 olmak üzere bu yönetmeliğe göre Yetkilendirilmiş merkezlerden en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

İlk Yardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk Yardımcı: İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp  “ilkyardımcı sertifikası” almış kişidir.

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,

Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,

İyileştirmeyi kolaylaştırmak..

İlk Yardım Temel Uygulamaları: İlk yardımda temel uygulamalar, Koruma, Bildirme ve Kurtarma  (KBK) olarak üçe ayrılmaktadır.

Koruma:Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Olay trafik kazası ise;

Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır. Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır. Aracın yakınında sigara içilmemeli ve içilmesine izin verilmemelidir. Olay yerinde gaz varlığı söz konusu ise, patlama ve zehirlenmelerin önlenmesi için; Gaz tüpünün vanası kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır. Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma ya da çağrı araçlarının kullanımına izin verilmemelidir. Her türlü olayda;

Öncelikle olay yeri güvenliği sağlanmalıdır. Olay yeri güvenliği sağlana biliniyor ise, hasta ya da yaralılar kesinlikle yerlerinden kımıldatılmamalıdır. Hasta ya da yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir. Bilinç kaybı olanlar ile solunum, dolaşım, kanama vb. problemi olan hasta ya da yaralılar belirlenerek, öncelikle müdahale edilmelidir. Kanamalı durumlarda Hepatit B, C ve HIV/AIDS gibi hastalıklara karşı korunmak için müdahaleden önce mutlaka eldiven giyilmelidir.

Bildirme: Herhangi bir kaza ya da ani bir hastalık durumunda, tıbbi yardım için en hızlı şekilde 112 aranarak haber verilmesidir. Duruma göre itfaiye (110), zehir danışma merkezi (114), emniyet güçleri (Polis-155 / Jandarma-156) de aranabilir. Tıbbi yardım için 112 arandığında; kesin yer ve adres, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumları, arayan kişi, hangi numaradan aradığı,  nasıl bir yardım alındığı ya da olay yerindeki olanaklar açıklanmalıdır.

Kurtarma: Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hasta ya da yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta ya da yaralıya dokunulmamalı ve yaralı kımıldatılmamalıdır. İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenler

Hasta ya da yaralının durumunu değerlendirmek (bilinç ve solunum ),

Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek,

Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,

Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,

Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.

Hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermemek, Hasta ya da yaralıları hareket ettirmeden müdahalede bulunmak,

Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak ( 112 ), Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise, hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak.

YASAL ZORUNLULUK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 8. Madde (b) bendinde; “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel Tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiği ”belirtilmektedir.

Yangın Eğitimi: İşyerleri, Fabrikalar, tesisler, hastaneler, okullar ve şirketlerde bulunan yangın söndürme cihazını doğru şekilde kullanması ve öğrenmesi gereken bir eğitimdir.

TEMEL YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

AMAÇ

Türkiye’deki yangın yönetmelikleri ve uygulanan standartlar doğrultusunda işletmelerin çalışma alanına göre yangın riskini değerlendirmek, eğitimlerin kapsamında, yangına müdahale edecek söndürme ve kurtarma ekibine olay yerini tahliye, yangının gelişimi, özelliği, yayılma hızı ve ilerleyişi, yangını oluşturan temel nedenleri öğrenmek. Kurum ve kuruluşların çalışma alanına göre yangın riskini değerlendirmek yangın meydana gelmemesi için gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve yangın esnasında ise yangınla mücadele söndürme ve tahliye yöntemlerini öğrenmek.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI

Yanma ve yangını,

Yangına sebep olacak faktörleri,

Isı ve Dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini,

Yangın söndürme cihazlarını kullanır,

Algılama sistemlerini,

Sabit söndürme sistemlerini,

Yanmanın oluşumunu,

Yangının tanımını ve yangın türlerini,

Söndürme maddelerini,

Yangın esnasında haberleşmeyi bilir,

Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini,

Binayı terk ederken neler yapılacağını,

İşletme toplanma bölgesini,

Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,

Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini,

Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilme,

İlk müdahale ekibinin görevlerini,

İlk müdahale ekibinin görev dağılımını bilir,

Yangın türüne göre söndürmede başarılı olan söndürme maddelerini,

Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri,

Nasıl yardım çağıracağını,

İlk müdahale ekibinin nasıl toplanacağını bilir,

Basit yangın güvenlik önlemlerini,

Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar eder,

Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatır,

Kaçış yollarını bilir ve kullanır,

Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır,

Solunum cihazını kullanır,

Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır,

Yangın dolaplarını kullanır,

EĞİTİM KONULARI

Yanma ve yangın bilgisi

Yangın türleri

Baca yangınları

Yangın yerindeki tehlikeler

Yangın nedenleri

LPG doğal gaz ve elektrik ten kaynaklanan yangınlar

Söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri

Deprem hakkında genel bilgiler ve depremden korunma

Ev kazaları ve hayat kurtaran önlemler

Bina yangınlarında doğru davranış şekillileri

İşletmelerde yangın güvenlik önlemleri

Kurtarma teknikleri, yaralı taşıma usulleri

15. Mayıs 2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞE istinaden İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamalıdır.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen şu periyotlar ve sürelerde;

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa en az 16 saat,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa en az 12 saat,

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa en az 8 saat olarak her çalışan için düzenlenmelidir.

EĞİTİMİ VEREBİLECEK KİŞİ VE KURULUŞLAR

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, aşağıdaki konular dahilinde verilmelidir.

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yasal mevzuat

İşverenin ve işçinin yasal sorumlulukları

Yükseklik kavramı

Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ve özellikleri

Yüksekte çalışırken kullanılan teknik malzemeler ve özellikleri

Emniyet noktalarının özellikleri ve kurulması

Düşmenin nedenleri, sonuçları

Askı travması

İskelelerde yüksekte çalışma

Risk değerlendirmesi ve çalışma planı oluşturma

Merdivenler

Korkuluklar

Mobil platformlarda yüksekte çalışma

İple erişim sistemi

İş güvenliğinde kullanılan güvenlik işaretleri

Düğümler (İSG (İş sağlığı ve güvenliği) ve iple erişimde kullanılan düğümler)

Uygulama eğitimleri (yüksekte çalışma, askıda kalan personelin kurtarılması)

Kanunlar ve Yönetmelikler

Genel Kavramlar

Virüsler, bakteriler, parazitler ve mantarların genel özellikleri, bulaşma kaynakları, yaptıkları hastalıklar ve korunma yöntemleri

Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun tanımı ve yöntemleri

El Hijyeni

Diğer Kişisel Hijyenler

Besin Hijyeni

Mutfak Hijyeni

Tuvalet Temizliği

İş Kıyafetleri ve Koruyucu Malzemeler